Laserfiche WebLink
<br /> <br /> ÓÛÓÑÎßÒÜËÓ ÚÎÑÓ ÌØÛ Ý×ÌÇ ßÌÌÑÎÒÛÇ ÝÑÒÝÛÎÒ×ÒÙ ß ÝÔÑÍÛÜ <br /> <br /> ÍÛÍÍ×ÑÒ ÞÛÚÑÎÛ ÌØÛ Ý×ÌÇ ÝÑËÒÝ×Ô ÑÚ ÌØÛ Ý×ÌÇ ÑÚ Î×ÊÛÎÍ×ÜÛ <br /> <br /> <br />ÌÑæ ر²±®¿¾´» Ó¿§±® ¿²¼ Ó»³¾»®­ ±º ¬¸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ <br /> <br />ÚÎÑÓæ Ù®»¹±®§ Ðò Ю·¿³±­ô Ý·¬§ ߬¬±®²»§ <br /> <br />ÍËÞÖÛÝÌæ Ý´±­»¼ Í»­­·±² ó Û¨·­¬·²¹ Ô·¬·¹¿¬·±² ÅÙ±ª»®²³»²¬ ݱ¼» yëìçëêòçø¿÷à <br /> <br />Ò¿³» ±º Ý¿­»ø­÷æ Õ¿¬¶¿ Þ¿­»ô »¬½ò »¬ ¿´ò ªò ß²»­¸¿ ݱ´»³¿²ô »¬ ¿´ò <br />ËÍÜÝ Ý¿­» Ò±ò ÝÊðçóîíê ÙØÕ øÎݨ÷ <br /> <br /> <br />ß ½´±­»¼ ­»­­·±² ©·´´ ¾» ¸»´¼ ±² Ó¿®½¸ îéô îðïîô º±® ¬¸» °«®°±­» ±º ½±²º»®®·²¹ ©·¬¸ ¿²¼ñ±® <br />®»½»·ª·²¹ ¿¼ª·½» º®±³ §±«® ´»¹¿´ ½±«²­»´ ½±²½»®²·²¹ ´·¬·¹¿¬·±² ©¸·½¸ ¸¿­ ¾»»² º±®³¿´´§ <br />·²·¬·¿¬»¼ ¬± ©¸·½¸ ¬¸» Ý·¬§ ±º 窻®­·¼» ·­ ¿ °¿®¬§ò ÅÙ±ª»®²³»²¬ ݱ¼» yëìçëêòçø¿÷à <br /> <br /≯» Ý·¬§ ߬¬±®²»§ ©·´´ °®±ª·¼» §±« ©·¬¸ ¿ ­¬¿¬«­ ®»°±®¬ ±² ¬¸·­ °¿®¬·½«´¿® ½¿­»ò <br /> <br />׺ ¬¸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ ¿«¬¸±®·¦»­ ¬¸» Ý·¬§ ߬¬±®²»§ ¬± ¼»º»²¼ô ±® ­»»µ ±® ®»º®¿·² º®±³ ­»»µ·²¹ <br />¿°°»´´¿¬» ®»ª·»© ±® ®»´·»ºô ¬¸» °¿®¬·»­ ¿²¼ ­«¾­¬¿²½» ±º ¬¸» ´·¬·¹¿¬·±² ­¸¿´´ ¾» ®»°±®¬»¼ ·² <br />±°»² ­»­­·±² ¿¬ ¬¸» °«¾´·½ ³»»¬·²¹ ¼«®·²¹ ©¸·½¸ ¬¸» ½´±­»¼ ­»­­·±² ·­ ¸»´¼ò ׺ ¬¸» Ý·¬§ <br />ݱ«²½·´ ¿«¬¸±®·¦»­ ·²·¬·¿¬·±² ±® ·²¬»®ª»²¬·±²ô ­«½¸ ¿«¬¸±®·¦¿¬·±² ­¸¿´´ ¿´­± ¾» ®»°±®¬»¼ ¿²¼ <br />¬¸» °«¾´·½ ¿¼ª·­»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ¿½¬·±²ô ¼»º»²¼¿²¬­ ¿²¼ ±¬¸»® °¿®¬·½«´¿®­ ³¿§ ¾» ¼·­½´±­»¼ «°±² <br />®»¯«»­¬ ¿º¬»® ¬¸» ¿½¬·±² ·­ º±®³¿´´§ ½±³³»²½»¼ò ÅÙ±ª»®²³»²¬ ݱ¼» yëìçëéòïø¿÷øî÷à <br /> <br />׺ ¬¸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ ¿½½»°¬­ ¿ ­»¬¬´»³»²¬ ±ºº»® ­·¹²»¼ ¾§ ¬¸» ±°°±­·²¹ °¿®¬§ô ¬¸» ­«¾­¬¿²½» <br />±º ¬¸» ­»¬¬´»³»²¬ ­¸¿´´ ¾» ®»°±®¬»¼ ¿¬ ¬¸» °«¾´·½ ³»»¬·²¹ ¼«®·²¹ ©¸·½¸ ¬¸» ½´±­»¼ ­»­­·±² ·­ <br />¸»´¼ò ÅÙ±ª»®²³»²¬ ݱ¼» yëìçëéòïø¿÷øí÷øß÷à <br /> <br />ß²§ ¼·­½´±­«®»­ ­¸¿´´ ·²½´«¼» ¬¸» ª±¬» ±® ¿¾­¬»²¬·±² ±º »¿½¸ ³»³¾»®ò <br /> <br />Ü¿¬»¼æ Ó¿®½¸ ïçô îðïî <br /> <br />Ю»°¿®»¼ ¾§æ Ù®»¹±®§ Ðò Ю·¿³±­ <br /> Ý·¬§ ߬¬±®²»§ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />ÑæÄݧ½±³ÄÉÐܱ½­ÄÜðïçÄÐðïìÄððïïìçíëò¼±½ <br />